Центр співпраці з підприємствами продовжує надавати методичну допомогу студентам у виборі баз практики та підготовці методичних матеріалів спрямованих на підвищення ефективності роботи студентів під час виробничої практики.

Зокрема Лабораторією бізнесу та підприємництва проведено методичний семінар “Порядок проходження виробничої практики”

 

Виробнича практика – складова частина цілісного освітнього процесу з базової підготовки спеціаліста-економіста, спрямована на набуття певних умінь і навичок з підготовки та організації виробничого процесу, необхідних для перетворення ресурсів у товари і послуги.

Для її досягнення передбачено розв’язання таких завдань:

1)   поглиблення і закріплення отриманих теоретичних знань;

2)   набуття студентами практичних навичок з організації виробництва на підприємствах різних форм власності з урахуванням їх специфіки;

3)   визначення рівня підготовки студентів до самостійної роботи в умовах сучасної ринкової економіки;

4)   проведення ґрунтовного аналізу господарської діяльності підприємства, дослідження методів організації виробництва, планування та нормування виробництва;

5)   аналіз структури виробничого процесу, характеристика його складових;

6)   визначення структури основних та оборотних фондів, амортизаційної політики на підприємстві, нормативів оборотних коштів у виробничих запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках готової продукції;

7)   оцінка конкурентоспроможності продукції та методів визначення її якості;

8)   визначення основних витрат виробництва та калькулювання собівартості одиниці продукції;

9)   прийняття обґрунтованих рішень відповідно до структури допоміжного та обслуговуючого господарств;

10)             участь у наукових дослідженнях кафедри, підготовка наукового реферату або доповіді на студентську наукову конференцію;

11)             захист звіту з виробничої практики в термін, передбачений календарним планом кафедри.

Основне завдання практики – практичне опрацювання студентами загальних понять про підприємство як суб’єкт господарювання, характеристика ресурсного забезпечення підприємства, основ планування та нормування виробництва, вміння визначати основні техніко-економічні показники діяльності підприємства та надавати їм оціночну характеристику. Особливу увагу необхідно звернути на виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та розробку шляхів їх реалізації.

Рисунок1